Υπηρεσίες

που παρέχει το γραφείο

Παραστάσεις ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας για την επίλυση διαφορών κράτους-διοικουμένου μέσω άσκησης αγωγών, προσφυγών και αιτήσεων ακύρωσης. Απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς (αιτήσεις θεραπείας, ενστάσεις, ιεραρχικές προσφυγές, ενδικοφανείς διαδικασίες, ειδικές διοικητικές προσφυγές) μέχρι την έκδοση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων ενδεικτικά στους κάτωθι τομείς:

 • Σύνταξη ενστάσεων, αγωγών και προσφυγών σχετικά με ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης σε ατομική και συλλογική βάση, παροχή νομικών συμβουλών σε συνταξιοδοτικά ζητήματα, δικαστική διεκδίκηση επιδομάτων κατά τη συνταξιοδότηση, επίλυση διαφορών ανακύπτουσες από τη λειτουργία των κλάδων ασφάλισης ασθενείας δημοσίων προνοιακών φορέων.
 • Διοικητικές συμβάσεις, συμβάσεις δημοσίων έργων και παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας, δικαιοπραξίες με ΟΤΑ σχετικές με μίσθωση ή αγοραπωλησία ακινήτων, διαφορές που ανακύπτουν από δημόσια ανάθεση.
 • Αγωγές αποζημίωσης κατά ΟΤΑ και ΝΠΔΔ από αδικοπραξία ή ενδοσυμβατική ευθύνη. Αποζημίωση λόγω προσβολής του δικαιώματος της ίσης μεταχείρισης.
 • Ακυρωτική διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συνταγματικά δικαιώματα και προσβολή αντισυνταγματικών διοικητικών πράξεων.
 • Δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο, επίλυση ζητημάτων σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση δημοσίων υπαλλήλων, αστική-ποινική-πειθαρχική ευθύνη δημοσίων υπαλλήλων, δικαστική προστασία.
 • Απαλλοτριώσεις, πράξεις αναγνώρισης δικαιούχου, ζητήματα εμπράγματου δικαίου με εμπλεκόμενο μέρος το Δημόσιο (υποθέσεις χρησικτησίας εις βάρος του Δημοσίου, δικαστική διανομή με συνιδιοκτήτη το Δημόσιο), τακτοποιήσεις μετά από ένταξη περιοχής στο σχέδιο, ζητήματα εντός και εκτός σχεδίου περιοχών, οικισμών προϋφιστάμενων του 1923, εισφορές σε γη και χρήμα και ειδικές κατηγορίες οικισμών.
 • Παράσταση και εκπροσώπηση σε όλα τα ποινικά δικαστήρια και στον Άρειο Πάγο. Επιπλέον και σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, προκαταρκτική εξέταση, προανάκριση, κύρια ανάκριση, δικαστικά συμβούλια, ακροατήριο, σύνταξη και κατάθεση ενδίκων μέσων. Υπεράσπιση ή πολιτική αγωγή σχετικά με αδικήματα που τελούνται κατά την επιχειρηματική δραστηριότητα, απάτη, κλοπή, ακάλυπτες επιταγές μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, χρέη προς το Δημόσιο
 • Επίσης επίλυση θεμάτων που προκύπτουν στην εκτέλεση ποινικών αποφάσεων, άσκηση αιτήσεων ακυρώσεως, αναστολής εκτελέσεως αποφάσεων, αναβολής εκτελέσεως αποφάσεων, μετατροπής ποινής, ορισμού συνολικής ποινής (συγχώνευση), ορισμού καταβολής της ποινής σε δόσεις (δοσοποίηση) κ.τ.λ..
 • Παράσταση και πολιτική αγωγή σε εγκλήματα κατά ανηλίκων. Ενδεικτικά αναφέρω ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου δεύτερου του Ν. 3625/2007 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4267/2014 προς τον σκοπό της εναρμόνισης με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 της Οδηγίας 2011/93/ΕΕ, η προθεσμία παραγραφής των εγκλημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 323Α (Εμπορία ανθρώπων), 324 (Αρπαγή ανηλίκων), 336 (Βιασμός), 338 (Κατάχρηση σε ασέλγεια), 339 (Αποπλάνηση παιδιών), 342 (Κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια), 343 (Ασέλγεια με κατάχρηση εξουσίας), 345 (Αιμομιξία), 346 (Ασέλγεια μεταξύ συγγενών), 347 (Ασέλγεια παρά φύση), 348 (Διευκόλυνση ακολασίας άλλων), 348Α (Πορνογραφία ανηλίκων), 348Β (Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους), 348Γ (Πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων), 349 (Μαστροπεία), 351 (Σωματεμπορία) και 351Α (Ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής) του ΠΚ, όταν αυτά στρέφονται κατά ανηλίκων,[1] αναστέλλεται μέχρι την ενηλικίωση του θύματος και για ένα έτος μετά, εφόσον πρόκειται για πλημμέλημα, ή για τρία έτη μετά, εφόσον πρόκειται για κακούργημα. Η κατά τα ανωτέρω αναστολή παραγραφής, δηλαδή, αφορά συγκεκριμένα στις περιπτώσεις των εγκλημάτων που (α) στρέφονται κατά ανηλίκων και (β) περιέχονται στον κατάλογο των περιοριστικώς απαριθμούμενων πράξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 113 ΠΚ.

Ικανοποίηση απαιτήσεων από τιμολόγια, επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια με άσκηση αγωγής, έκδοση διαταγής πληρωμής κλπ ή αντίστοιχα άμυνα εναντίον τέτοιων αξιώσεων με ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, ασφαλιστικά μέτρα, εξώδικη δήλωση, ανάκληση επιταγής, αναστολή εκτέλεσης κλπ.

Σύσταση εταιρειών, λύση, εκκαθάριση εταιρειών (ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμη εταιρεία, μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία, αφανή εταιρεία κλπ), τροποποίηση εταιρειών (αύξηση κεφαλαίου, μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων, συγχώνευση, μετατροπή κτλ. ευθύνη των διοικητικών συμβούλων, μελών των συμβουλίων, των εταίρων, μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων κλπ.

Σύνταξη πρακτικών γενικών συνελεύσεων, διοικητικών συμβουλίων και κάθε σχετικού εγγράφου.

Νομική κάλυψη σε υποθέσεις και καθημερινά προβλήματα ατομικών επιχειρήσεων.

Σύνταξη συμβάσεων πωλήσεων, έργου, αποκλειστικής διανομής, franchising, διαμεσολάβησης, μεσιτείας, αντιπροσωπείας, μεταφοράς κλπ

Κατοχύρωση εμπορικών σημάτων.

Ειδικότερα, σχετικά με τις μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb το γραφείο μας παρέχει νομική υποστήριξη, καθώς συμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 του Νόμου 4446/2016, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 36 του Ν. 4465/2017 και 84 του Ν. 4472/2017 και, έκτοτε, ισχύουν, διαμορφώθηκε το ρυθμιστικό πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, που διέπει τις ευκαιριακές και βραχυπρόθεσμες μισθώσεις ακινήτων. Ετσι εύλογα προκύπτουν θέματα και διαφορές:

 1. Σχετικά με το ακίνητο της οικονομίας του διαμοιρασμού, η οποία καλύπτει
  α) το διαμέρισμα
  β) τη μονοκατοικία, εκτός από τις μονοκατοικίες που έχουν τον ίδιο χαρακτηρισμό λόγω της καταργήσεως της τυχόν υφισταμένης συστάσεως οριζόντιας ιδιοκτησίας
  γ) τα δωμάτια εντός διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών.
 2. Από την οικονομία του διαμοιρασμού, ως το οποιοδήποτε μοντέλο, όπου, οι ψηφιακές πλατφόρμες δημιουργούν μια ανοιχτή αγορά για την προσωρινή χρήση αγαθών ή υπηρεσιών, που συχνά παρέχουν ιδιώτες.
 3. Από τις ψηφιακές πλατφόρμες, ως διμερών ή πολυμερών αγορών, όπου δύο ή περισσότερες ομάδες χρηστών επικοινωνούν μέσω διαδικτύου με τη μεσολάβηση του διαχειριστή της πλατφόρμας, με σκοπό τη διευκόλυνση της μεταξύ τους συναλλαγής (της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων)
 4. Σχετικά με τον διαχειριστή ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης (εφεξής Β.Μ.Α.), ως του φυσικού ή νομικού προσώπου ή κάθε είδους νομικής οντότητας, (δυναμένου να έχει την ιδιότητα του κυρίου, του ακινήτου, του νομέα ή του επικαρπωτή αυτού, ή, απλώς, την ιδιότητα τρίτου), που αναλαμβάνει τη διαδικασία ανάρτησης του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες για τη βραχυχρόνια μίσθωση αυτού (ακινήτου) και έχει την γενική μέριμνα αυτής.

Στο δικηγορικό γραφείο Μαρίνας Καλιαμούρη παρέχουμε δικαστηριακές και συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω σε όλα τα σύνθετα ζητήματα οικογενειακού δικαίου, δηλαδή τις σχέσεις μεταξύ συζύγων και τις σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων.

Η πολύπειρη ενασχόλησή μας με το οικογενειακό δίκαιο εγγυώνται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στους πελάτες μας.

Αναλαμβάνουμε όλες τις υποθέσεις οικογενειακού δικαίου όπως

 • διαζύγια (συναινετικά ή μη)
 • αγωγές διατροφής και επιμέλειας τέκνων
 • απαιτήσεις συζύγων από τα αποκτήματα του γάμου
 • άδεια για την εκποίηση περιουσίας ανηλίκου τέκνου
 • αναγνώριση τέκνου

Το δικηγορικό γραφείο Μαρίνας Καλιαμούρη αναλαμβάνει την προστασία του καταναλωτή σχετικά με:

 • Προστασία από αναγκαστική εκτέλεση και αξιώσεις τραπεζών
 • Έλεγχο όρων που έχει υπογράψει ο καταναλωτής και δικαστική ακύρωση τους
 • Δικαιώματα καταναλωτή έναντι ελαττωματικών προϊόντων ή υπηρεσιών
 • Δικαιώματα καταναλωτή έναντι παράνομων πρακτικών των επιχειρήσεων

Ολοκληρωμένη νομική συνδρομή στην αγοραπωλησία ακινήτου (διαμέρισμα, κατοικία, οικόπεδο, αγροτεμάχιο κλπ). Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας στο Υποθηκοφυλακείο, Κτηματολόγιο, έκδοση σχετικών βεβαιώσεων προς τράπεζες και οργανισμούς, παράσταση στην υπογραφή συμβολαίων).

Ολοκληρωμένη νομική συνδρομή και διαπραγμάτευση και σύνταξη εργολαβικών συμφωνητικών, ιδιωτικών συμφωνητικών για εργολάβους, κατασκευαστές, οικοπεδούχους, πωλητές, αγοραστές και σε ανοικοδόμηση με αντιπαροχή για τον κατασκευαστή και τον οικοπεδούχο.

Πολυετής εμπειρία σε ζητήματα απαλλοτριώσεων και ρυμοτομίας (προσκύρωση, προσωρινή τιμή μονάδος, οριστική τιμή μονάδος).

Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, άρση προσημείωσης υποθήκης, διαπραγμάτευση όρων στεγαστικού δανείου και έλεγχος δανειακών συμβάσεων με την τράπεζα.

Νομική συνδρομή σε σύνταξη σχεδίων συμβολαίων, προσυμφώνων και επιμέρους συμφωνητικών για κάθε δικαιοπραξία που αφορά σε ακίνητη περιουσία.

Διεκδικητική αγωγή ακινήτου, αποβολή από τη νομή, ασφαλιστικά μέτρα νομής, υποθέσεις χρησικτησίας ακινήτου, πολεοδομικές παραβάσεις, αυθαίρετα, συνιδιοκτησία, συγκυριότητα, κοινωνία δικαιώματος, επικαρπία, ψιλή κυριότητα, οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία, δουλεία, διανομή, ενέχυρο, υποθήκη, προσημείωση υποθήκης.

Αιτήσεις για εγγραφές στο κτηματολόγιο, αγωγές, αιτήσεις στο δικαστήριο για διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών (εμβαδού ακινήτου, τίτλου κυριότητας, αγνώστου ιδιοκτήτη, ληξιαρχικών στοιχείων, ποσοστού συγκυριότητας, εμπράγματου δικαιώματος, θέση στάθμευσης κλπ).

Θέματα διαχείρισης ακινήτων (διαμερισμάτων, κατοικιών, καταστημάτων ιδιοκτητών, που κατοικούν στο εξωτερικό ή ακόμη και κατοίκων Αττικής). Η διαχείριση αφορά στη διαπραγμάτευση των όρων του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης, τη σύνταξη του μισθωτηρίου συμφωνητικού και την υπογραφή του, την όχληση για την καταβολή των μισθωμάτων και των λοιπών δαπανών σε περίπτωση καθυστέρησης, την αποστολή εξωδίκου προς τον ενοικιαστή, την δικαστική επιδίωξη καταβολής των μισθωμάτων, την έξωση κα γενικότερα κάθε πράξη διαχείρισης προς το συμφέρον του ιδιοκτήτη, εκμισθωτή.

Θέλετε να κλείσετε ένα ραντεβού;

Καλέστε στο (+30) 26510 76203 ή συμπληρώστε τη φόρμα...